Xác định ranh giới ảnh hưởng của quá trình dịch chuyển đất đá do khai thác hầm lò tại mỏ than Mông Dương

TẬP 58, Kỳ 1 [ Tháng 02- Năm 2017]

Với mục tiêu dự báo được ranh giới ảnh hưởng và dịch chuyển nguy hiểm trên bề mặt mỏ Mông Dương do khai thác hầm lò, từ số liệu quan trắc tại khu vực Bắc Mông Dương đã tiến hành xác định các thông số góc dịch chuyển cơ bản và phạm vi vùng ảnh hưởng và vùng dịch chuyển nguy hiểm do khai thác các lò chợ. So sánh kết quả xác định ranh giới các vùng này và số liệu quan trắc nhận thấy, các đường ranh giới dịch chuyển xác định từ hai phương pháp rất sát nhau, một số điểm bị lệch do sự không đồng nhất về điều kiện địa chất giữa các khu vực khai thác. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có thể dùng góc dịch chuyển để dự báo phạm vi ảnh hưởng do khai thác hầm lò tại mỏ Mông Dương.

Tác giả
  • Lê Văn Cảnh,Khoa Trắc địa ‐ Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ ‐ Địa chất, Việt Nam
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Xác định ranh giới ảnh hưởng của quá trình dịch chuyển đất đá do khai thác hầm lò tại mỏ than Mông Dương

Tạp chí

TẬP 58, Kỳ 1

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật