Một số giải pháp nâng cao độ chính xác giải bài toán định vị tuyệt đối thông thường (SPP)

TẬP 58, Kỳ 1 [ Tháng 02- Năm 2017]

Định vị tuyệt đối là một trong hai nguyên lý định vị cơ bản trong định vị vệ tinh. Để giải bài toán định vị tuyệt đối cần tính tọa độ vệ tinh vào thời điểm có trị đo và hiệu chỉnh ảnh hưởng của các nguồn sai số đối với trị đo. Đối với bài toán định vị tuyệt đối thông thường (SPP), tọa độ vệ tinh được tính từ lịch vệ tinh quảng bá. Trong lịch vệ tinh quảng bá, thông tin về quỹ đạo của vệ tinh bao gồm chỉ số “sức khỏe” của vệ tinh; khi tính tọa độ vệ tinh cần lưu ý đến chỉ số này. Bài báo khảo sát hiệu quả giải bài toán SPP khi tính tọa độ vệ tinh có lưu ý đến chỉ số “sức khỏe” của vệ tinh và việc sử dụng tọa độ của điểm định vị trong hiệu chỉnh ảnh hưởng của tầng đối lưu đối với trị đo. Kết quả cho thấy, khi sử dụng tọa độ điểm chính xác và phương pháp tính tọa độ vệ tinh phù hợp có thể nâng cao độ chính xác của giải bài toán SPP.

Tác giả
  • Nguyễn Gia Trọng,Khoa Trắc địa ‐ Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ ‐ Địa chất, Việt Nam
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Một số giải pháp nâng cao độ chính xác giải bài toán định vị tuyệt đối thông thường (SPP)

Tạp chí

TẬP 58, Kỳ 1

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật