Đánh giá độ chính xác của số liệu trọng lực biển đo bằng máy YZLS Dynamic Gravimeter

Số 57 [ Tháng 12- Năm 2016]

Phương pháp đánh giá độ chính xác được xây dựng dựa trên cơ sở lý thuyết sai số sử dụng chênh lệch dị thường trọng lực tại điểm giao cắt. Từ các kết quả đo chúng ta tính được vị trí điểm giao cắt và chênh lệch dị thường trọng lực tại điểm giao cắt. Nếu không có sai số hệ thống, độ chính xác được đánh gia theo phương pháp Gauss. Nếu có sai số hệ thống, độ chính xác được đánh giá theo phương pháp Betxen. Độ chính xác này cũng có thể được đánh giá theo phương pháp trị đo kép. Từ lý thuyết trên, phần mềm đánh giá độ chính xác số liệu đo trọng lực đã được xây dựng. Các tính toán thực nghiệm được thực hiện với bộ số liệu trọng lực trên vùng biển xung quanh đảo Bạch Long Vĩ gồm 28158 điểm đo. Các số liệu này được đo năm 2007 bằng máy đo trọng lực ZLS Dynamic Gravity Meter D06. Kết quả tính toán trên bộ số liệu dị thường trọng lực này đã xác định được 250 điểm giao cắt, độ chính xác của bộ số liệu là +- 1.86mGal.

Tác giả
  • Nguyễn Văn Sáng,Khoa Trắc địa – Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Vũ Văn Hạnh, Khoa Kỹ thuật cơ sở địa hình địa chất, Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ, Việt Nam
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Đánh giá độ chính xác của số liệu trọng lực biển đo bằng máy YZLS Dynamic Gravimeter

Tạp chí

Số 57

Chuyên mục

Trắc địa Bản đồ và Quản lý Đất đai

Từ khóa

Trắc địa Bản đồ và Quản lý Đất đai

Bài báo nổi bật