PHÂN TÍCH THUỘC TÍNH ĐỊA CHẤN NGHIÊN CỨU TRẦM TÍCH MIOCEN KHU VỰC LÔ 103

Số 38 [ Tháng 04- Năm 2012]

Trong những năm gần đây, với phát triển của công nghệ hiện đại trong xử lý số liệu, phân tích thuộc tính địa chấn nghiên cứu đặc điểm động lực của trường sóng đã nổi lên như là một công cụ hữu hiệu cho phép giải quyết nhiều bài toán địa chất như xác định những dấu hiệu hydrocarbon trực tiếp, xác định ranh giới dầu nước, sự tồn tại các vỉa chứa khí, xác định tính chất tầng chứa ... Bài báo trình bày những kết quả ban đầu khi nghiên cứu thuộc tính địa chấn trong trầm tích Miocen lô 103, bắc Bể Sông Hồng. Phân tích thuộc tính địa chấn biên độ, bao gồm biên độ bình phương trung bình RMS và tổng biên độ dương SPA đã khoanh định được các khu vực của các tầng cát tiềm năng chứa dầu khí và dự kiến các giếng khoan thẩm lượng tiếp theo trên các cấu tạo triển vọng của khu vực nghiên cứu

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Chopra, S and Kurt J(2005), 75th Annivesary Seismic Attributes – A historical prespective, Geophysics, vol. 70, No. 05
  • Mai Thanh Tân(2010), Địa chấn thăm dò, NXB Giao thông vận tải
  • Nguyễn Huy Ngọc và nnk(2008), Ứng dụng phương pháp giải ngược đàn hồi địa chấn để khoanh định các thân cát chứa khí thuộc lô 102, Bể Sông Hồng, Hội nghị KHKT 30 năm Viện Dầu khí, Hà Nội
Thông tin bài báo

Tiêu đề

PHÂN TÍCH THUỘC TÍNH ĐỊA CHẤN NGHIÊN CỨU TRẦM TÍCH MIOCEN KHU VỰC LÔ 103

Tạp chí

Số 38

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật