Ứng dụng mô hình biến động đất đai - Land Change Modeler dự báo biến động sử dụng đất huyện Thái Thụy, Thái Bình

Số 57 [ Tháng 12- Năm 2016]

Mô hình biến động sử dụng đất là một công cụ hữu hiệu trong việc đánh giá tác nhân biến động và dự báo sử dụng đất. Mục tiêu của bài báo là dự báo biến động sử dụng đất năm 2021 huyện Thái Thụy, Thái Bình trên cơ sở ứng dụng mô hình biến động đất đai - LCM (Land Change Modeler). Mô hình biến động đất đai – LCM sử dụng kết hợp mạng nơ ron nhân tạo và mô hình CA-Markov. Dữ liệu sử dụng trong mô hình bao gồm: dữ liệu sử dụng đất 1989, 2001, 2005, 2013, dữ liệu địa mạo, thổ nhưỡng, khoảng cách tới đường bờ, xói lở và bồi tụ. Mạng nơ ron nhân tạo được sử dụng để xác định xác suất chuyển đổi trên không gian của các loại hình sử dụng đất. Tiếp theo, các kết quả từ mô hình Mạng nhân tạo sẽđược đưa vào trong mô hình CA-Marrkov nhằm dự báo định lượng sử dụng đất. Độ chính xác của mô hình biến động đất đai - LCM dự báo năm 2009 và 2013 với hệ số kappa lần lượt là 0,71 và 0,74. 2. Kết quả mô hình dự báo biến động sử dụng đất từ 2013 đến năm 2021 có những đặc điểm sau: dân cư tăng từ 14,53% lên 16,9%; đất nuôi trồng thủy sản sẽ tăng từ 6,12% lên 7,38% và đất rừng ngập mặn sẽ tăng từ 4,17% lên 4,8%. Trong khi đó, đất lúa và hoa màu sẽ giảm từ 46,69% xuống 44,43%.

Tác giả
  • Phạm Thị Làn,Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • LÊ THỊ THU HÀ,Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • ĐĂNG VĂN DŨNG,Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • NGUYỄN VĂN THÔNG,Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Ứng dụng mô hình biến động đất đai - Land Change Modeler dự báo biến động sử dụng đất huyện Thái Thụy, Thái Bình

Tạp chí

Số 57

Chuyên mục

Trắc địa Bản đồ và Quản lý Đất đai

Từ khóa

Trắc địa Bản đồ và Quản lý Đất đai

Bài báo nổi bật