Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố địa chất - kỹ thuật đối với hiệu quả thu hồi than nóc của hệ thống khai thác lò dọc vỉa phân tầng sử dụng giàn chống trong điều kiện các vỉa than dày, dốc vùng Quảng Ninh

Số 57 [ Tháng 12- Năm 2016]

Hiện nay, tại bể than Quảng Ninh, sản lượng than khai thác từ các vỉa dày, dốc chiếm khoảng 10 ÷ 12 % tổng sản lượng than khai thác hầm lò; trong đó, sản lượng khai thác từ hệ thống khai thác lò dọc vỉa phân tầng chiếm tỷ trọng đáng kể. Cho tới nay, chưa có công trình nghiên cứu nào về hiệu quả của công tác hạ trần thu hồi than nóc trong hệ thống khai thác lò dọc vỉa phân tầng tại vùng Quảng Ninh. Các yếu tố địa chất, kỹ thuật có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả, an toàn trong khai thác mỏ than hầm lò. Trong công trình nghiên cứu này, tác giả đã sử dụng mô hình vật liệu tương đương để xác định các yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả thu hồi than nóc trong điều kiện địa chất kỹ thuật đặc trưng của vùng Quảng Ninh bao gồm: góc dốc vỉa, bước hạ trần than nóc, chiều cao phân tầng khai thác, kết cấu giàn chống, quy trình thu hồi. Các kết quả nghiên cứu đã làm rõ quá trình dịch chuyển của than, đá cách và chỉ ra nguyên nhân gây tổn thất than trong quá trình thu hồi than nóc. Trên cơ sở đó, đã đề xuất được các giải pháp kỹ thuật, đồng bộ thiết bị cơ giới hóa, kết cấu dàn chống và quy trình thu hồi than nóc phù hợp khi áp dụng hệ thống khai thác lò dọc vỉa phân tầng cho điều kiện các vỉa dày, dốc vùng Quảng Ninh

Tác giả
  • Nhữ Việt Tuấn,Nghiên cứu sinh, Khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố địa chất - kỹ thuật đối với hiệu quả thu hồi than nóc của hệ thống khai thác lò dọc vỉa phân tầng sử dụng giàn chống trong điều kiện các vỉa than dày, dốc vùng Quảng Ninh

Tạp chí

Số 57

Chuyên mục

Mỏ

Từ khóa

Mỏ

Bài báo nổi bật