PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP XÁC ĐỊNH ĐỘ CHỨA KHÍ TRONG LỖ KHOAN THĂM DÒ ĐỊA CHẤT

Số 38 [ Tháng 04- Năm 2012]

Trong bài viết giới thiệu phương pháp trực tiếp (Direct Method) xác định độ chứa khí trong lỗ khoan thăm dò địa chất và đánh giá các kết quả đã thu được bằng việc áp dụng phương pháp đó

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Trần Tú Ba và nnk(2011), Nghiên cứu áp dụng phương pháp xác định độ chứa khí mê tan của Nhật Bản cho các vỉa than trong quá trình thăm dò địa chất bằng các lỗ khoan địa chất,
  • Kim, A.G(1973), The composition of coalbed gas. US Bur. Mines,
Thông tin bài báo

Tiêu đề

PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP XÁC ĐỊNH ĐỘ CHỨA KHÍ TRONG LỖ KHOAN THĂM DÒ ĐỊA CHẤT

Tạp chí

Số 38

Chuyên mục

Khai thác Mỏ & Xây dựng Công trình ngầm

Từ khóa

Khai thác Mỏ & Xây dựng Công trình ngầm

Bài báo nổi bật