NGHIÊN CỨU TÁCH VẾT DẦU TRÊN DỮ LIỆU ẢNH SAR BẰNG THUẬT TOÁN NỞ VÙNG

Số 38 [ Tháng 04- Năm 2012]

Thuật toán nở vùng (region growing) là một thuật toán phân đoạn ảnh được sử dụng để phân chia các vùng khác nhau trên một ảnh. Trong nội dung bài báo, các tác giả sẽ trình bày những nghiên cứu về các thuật toán nở vùng được sử dụng hiện nay như thuật toán nở vùng cơ bản, thuật toán nở vùng thống kê, thuật toán nở vùng theo lưu vực. Đồng thời, các tác giả cũng lựa chọn một thuật toán thích hợp phục vụ việc tách vết dầu trên tư liệu ảnh SAR. Kết quả nghiên cứu thử nghiệm tách vết dầu bằng thuật toán nở vùng được thực hiện trên tư liệu ảnh ALOS PALSAR và được xây dựng trên ngôn ngữ lập trình Matlab 2010a.

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Nguyễn Đình Dương(2011), Ô nhiễm dầu trên biển và quan trắc bằng viễn thám siêu cao tần, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội
  • Longin Jan Latecki(), Image Segmentation Using Region Growing and Shrinking, Computer Graphics and Image Processing
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NGHIÊN CỨU TÁCH VẾT DẦU TRÊN DỮ LIỆU ẢNH SAR BẰNG THUẬT TOÁN NỞ VÙNG

Tạp chí

Số 38

Chuyên mục

Khoa học Ứng dụng

Từ khóa

Khoa học Ứng dụng

Bài báo nổi bật