ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỊA HÌNH CỤC BỘ ĐẾN ĐỘ CAO GEOID CỦA MỘT SỐ MÔ HÌNH TRỌNG TRƯỜNG TRÁI ĐẤT

Số 38 [ Tháng 04- Năm 2012]

Sử dụng mô hình trọng trường trái đất và tính thêm số hiệu chỉnh địa hình cục bộ vào độ cao Geoid (hoặc dị thường độ cao) là một phương pháp nhằm nâng cao độ chính xác đo cao GPS. Mối quan hệ giữa bề mặt địa hình với độ cao Geoid của các mô hình trọng trường trái đất DMA10, OSU91A, EGM96, EGM2008 là những thông tin hữu ích để xác định các số hiệu chỉnh địa hình cục bộ.

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Đặng Nam Chinh(2007), Khả năng ứng dụng phương pháp đo cao GPS ở vùng mỏ Quảng Ninh, Tạp chí Công nghiệp mỏ- Số 3 năm 2007
  • Dương Ngọc Hảo(), Giáo trình Xác suất thống kê, Nhà xuất bản Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh
  • Sujan Bajracharya(2003), Terrain Effects on Geoid Determination. Department of Geomatics Engineering,
Thông tin bài báo

Tiêu đề

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỊA HÌNH CỤC BỘ ĐẾN ĐỘ CAO GEOID CỦA MỘT SỐ MÔ HÌNH TRỌNG TRƯỜNG TRÁI ĐẤT

Tạp chí

Số 38

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật