Thiết kế tối ưu lưới trắc địa công trình theo mức trị đo thừa

Số 55 [ Tháng 08- Năm 2016]

Thiết kế tối ưu là phương pháp thiết kế hiện đại. Hiệu quả mà nó mang lại thường rất to lớn nên được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Thế kỷ XX, khi phương pháp và phương tiện đo đạc cũng như tính toán Trắc địa còn hạn chế, thiết kế tối ưu được sử dụng để thiết kế các mạng lưới khống chế tọa độ vì trong bối cảnh đó, khả năng để đạt được chỉ tiêu độ chính xác hoặc chỉ tiêu giá thành đối với một mạng lưới khống chế trắc địa là rất khó khăn. Ngày nay, thiết kế tối ưu chỉ còn được áp dụng chủ yếu đối với các mạng lưới chuyên dùng độ chính xác cao của Trắc địa công trình vì ở đó, có những vấn đề cực trị cần phải giải quyết. Trong bài báo này, các tác giả nghiên cứu một giải pháp thiết kế tối ưu lưới chuyên dùng của Trắc địa công trình: giải pháp thiết kế tối ưu theo mức đo thừa của các trị đo. Đã khảo sát thực nghiệm trên một số dạng lưới Trắc địa công trình để khẳng định hiệu quả của giải pháp thiết kế này.

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Thiết kế tối ưu lưới trắc địa công trình theo mức trị đo thừa

Tạp chí

Số 55

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật