Khảo sát độ chính xác của một số mô hình trường trọng lực trên Biển Đông

Số 55 [ Tháng 08- Năm 2016]

Hiện nay tồn tại một số mô hình trường trọng lực toàn cầu. Từ các mô hình này có thể tính được dị thường trọng lực, dị thường độ cao, độ lệch dây dọi và thế trọng trường của các điểm. Vấn đề đặt ra là trên khu vực Biển Đông, mô hình nào là chính xác nhất? Để giải quyết vấn đề này, bài báo đã giới thiệu 4 mô hình trường trọng lực toàn cầu là EGM96, EGM2008, GO_CONS_EGM_DIR_2I, GOCE-DIR4 và cách tính dị thường trọng lực từ các hệ số điều hòa của các mô hình này. Các kết quả tính dị thường trọng lực từ các mô hình này được so sánh với 28 158 số liệu đo trọng lực biển trực tiếp. Kết quả so sánh cho thấy mô hình EGM2008 là chính xác nhất trên Biển Đông. Dị thường trọng lực tính từ mô hình này có độ lệch chuẩn 4,9 mgal. Tuy nhiên, trong độ lệch dị thường trọng lực vẫn còn chứa sai số hệ thống.

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Khảo sát độ chính xác của một số mô hình trường trọng lực trên Biển Đông

Tạp chí

Số 55

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật