Đánh giá độ chính xác vị trí điểm lưới khống chế hầm lò mỏ Hà Lầm khi đo phương vị bằng kinh vĩ con quay

Số 55 [ Tháng 08- Năm 2016]

Do nhu cầu mở vỉa bằng giếng đứng, trong đó có mỏ Hà Lầm, các máy kinh vĩ con quay đang được ứng dụng rộng rãi ở Việt Nam để xác định phương vị cho cạnh lưới khống chế hầm lò. Việc đánh giá độ chính xác vị trí điểm lưới khống chế hầm lò là công đoạn quan trọng trong công tác thành lập lưới khống chế. Bài báo trình bày phương pháp và kết quả đánh giá độ chính xác cho mạng lưới khống chế hầm lò khi sử dụng máy kinh vĩ con quay trong công tác đo phương vị các cạnh của mạng lưới tại các mỏ hầm lò Việt Nam và ứng dụng cụ thể cho mỏ hầm lò Hà Lầm.

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Đánh giá độ chính xác vị trí điểm lưới khống chế hầm lò mỏ Hà Lầm khi đo phương vị bằng kinh vĩ con quay

Tạp chí

Số 55

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật