PHÂN TÍCH LỰA CHỌN CẤU TRÚC CỘT ỐNG CHỐNG HỢP LÝ CHO GIẾNG KHOAN THÂN NHÁNH ĐƯỢC CẮT XIÊN TỪ CÁC GIẾNG ĐANG TỒN TẠI CỦA VIETSOVPETRO

Số 54 CĐ KKT [ Tháng 04- Năm 2016]

Bài báo phân tích thực trạng cấu trúc các giếng đang tồn tại có thể sử dụng để cắt xiên tạo giếng thân nhánh. Trên cơ sở phân loại cấu trúc giếng, kết hợp với phân tích đặc điểm địa chất và vị trí cắt xiên, tác giả đã đề xuất 2 dạng cấu trúc cột ống điển hình cho các giếng của Vietsovpetro. Dạng cấu trúc cột ống đề xuất đã được áp dụng cho giếng 9X và đem lại thành công khi khoan, tạo cơ sở cho việc áp dụng rộng rãi cấu trúc cột ống cho các giếng khoan nhánh tiếp theo trong thời gian tới.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

PHÂN TÍCH LỰA CHỌN CẤU TRÚC CỘT ỐNG CHỐNG HỢP LÝ CHO GIẾNG KHOAN THÂN NHÁNH ĐƯỢC CẮT XIÊN TỪ CÁC GIẾNG ĐANG TỒN TẠI CỦA VIETSOVPETRO

Tạp chí

Số 54 CĐ KKT

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật