ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT CATASTROF VÀ ENTROPI TRONG ĐÁNH GIÁ TRẠNG THÁI ĐỘNG HỌC ĐƯỜNG ỐNG VẬN CHUYỂN DẦU VÀ KHÍ

Số 54 CĐ KKT [ Tháng 04- Năm 2016]

Trên cơ sở lý thuyết Catastrof và Entropi, thông qua nội dung bài báo, các tác giả sẽ đề cập đến một phương pháp tiếp cận mới trong nghiên cứu và đánh giá trạng thái động học của một hệ thống công nghệ trên quan điểm ổn định và bền động lực học. Việc ứng dụng vào thực tế được thực hiện đối với hệ thống công nghệ thu gom và vận chuyển dầu khí bằng đường ống ngoài khơi mỏ Bạch Hổ của Liên doanh Việt-Nga “Vietsovpetro”, nhằm minh chứng cho luận cứ khoa học đúng đắn của những lý thuyết mới, khi áp dụng vào một ngành công nghiệp cụ thể. Áp dụng lý thuyết Catastrof và Entropi trong nghiên cứu động lực học một đường ống cụ thểcho phép đánh giá bản chất động học của toàn bộ hệ thống một cách định lượng về mức độ bền vững và ổn định của hệ động lực học. Từ kết quả nghiên cứu, sẽ cho phép định hướng, cũng như đề ra các giải pháp hoàn thiện và tối ưu cho đối tượng cần nghiên cứu.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT CATASTROF VÀ ENTROPI TRONG ĐÁNH GIÁ TRẠNG THÁI ĐỘNG HỌC ĐƯỜNG ỐNG VẬN CHUYỂN DẦU VÀ KHÍ

Tạp chí

Số 54 CĐ KKT

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật