ĐẶC TÍNH LÝ HÓA CỦA DẦU NHIỀU PARAFFIN KHAI THÁC TẠI CÁC MỎ THUỘC LIÊN DOANH VIỆT - NGA “VIETSOVPETRO”

Số 54 CĐ KKT [ Tháng 04- Năm 2016]

Toàn bộ các mỏ của Vietsovpetro được kết nối bởi các hệ thống đường ống ngầm nội mỏ và liên mỏ dài đến 750km. Trong quá trình khai thác và vận chuyển, xử lý, thu gom dầu nhiều paraffin luôn đặt ra những thách thức và khó khăn. Vì vậy nghiên cứu toàn diện về đặc tính hóa lý của dầu là hết sức cần thiết để tối ưu và phát triển công nghệ thu gom, xử lý và vận chuyển dầu phù hợp với điều kiện thực tế ở các mỏ dầu khí của Vietsovpetro. Trong bài báo này nhóm tác giả sẽ nghiên cứu chỉ ra những đặc tính lý hóa đặc trưng của dầu nhiều paraffin khai thác tại các mỏ của Vietsovpetro như hàm lượng paraffin, nhiệt độ kết tinh, độ nhớt, sự thay đổi đặc tính trong các địa tầng. Kết quả của nghiên cứu này không những giúp cho các nhà thiết kế tối ưu hóa hệ thống thu gom xử lý cho toàn bộ mỏ mà còn giúp cho các kỹ sư vận hành đường ống công nghệ và thu gom chủ động trong việc phòng chống, xử lý các lắng đọng paraffin trong quá trình vận hành sản xuất.

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

ĐẶC TÍNH LÝ HÓA CỦA DẦU NHIỀU PARAFFIN KHAI THÁC TẠI CÁC MỎ THUỘC LIÊN DOANH VIỆT - NGA “VIETSOVPETRO”

Tạp chí

Số 54 CĐ KKT

Chuyên mục

Từ khóa

Bài báo nổi bật