ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỐ TRÍ VÒI PHUN ĐỊNH HƯỚNG ĐỐI VỚI LƯU TRƯỜNG DÒNG CHẢY ĐÁY GIẾNG CỦA CHOÒNG KHOAN PDC

Số 54 CĐ KKT [ Tháng 04- Năm 2016]

Để phân tích ảnh hưởng của việc bố trí vòi phun định hướng (directional nozzle) đến lưu trường dòng chảy đáy giếng, ta sử dụng phần mềm CAD kết hợp với phần mềm Gambit để thiết kế mô hình choòng khoan PDC có vòi phun định hướng, sau đó sử dụng phần mềm Mô hình hóa dòng chảy Fluent tiến hành mô phỏng đặc tính lưu trường dòng chảy dưới đáy giếng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc bố trí vòi phun định hướng một cách hợp lý sẽ phát huy tối đa khả năng rửa sạch đáy giếng và hạn chế sự hình thành lớp bùn bao bề mặt choòng khoan PDC nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình khoan.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỐ TRÍ VÒI PHUN ĐỊNH HƯỚNG ĐỐI VỚI LƯU TRƯỜNG DÒNG CHẢY ĐÁY GIẾNG CỦA CHOÒNG KHOAN PDC

Tạp chí

Số 54 CĐ KKT

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật