NGHIÊN CỨU, KHẢO SÁT VÀNH XUYẾN GIẾNG KHOAN VÀ ÁP SUẤT GIỮA CÁC CỘT ỐNG CHỐNG

Số 54 CĐ KKT [ Tháng 04- Năm 2016]

Bài báo trình bày quá trình hình thành vành xuyến giếng khoan, vành đá xi măng của các giếng khoan dầu khí, bản chất của hiện tượng áp suất giữa các cột ống chống, một số phương pháp và kết quả nghiên cứu khảo sát vành đá xi măng đã thực hiện được ở Liên doanh Việt-Nga (Vietsovpetro). Kết quả nghiên cứu khảo sát thủy khí động học các giếng khai thác kết hợp với quy tắc công nghệ đảm bảo an toàn khai thác các giếng có áp suất giữa các cột ống chống ở các thời điểm cách nhau trong khoảng hơn 20 năm cho thấy có sự biến đổi đáng kể các thông số ở vành xuyến giếng khoan. Kết quả này có ý nghĩa to lớn đối với hoạt động sản xuất, giúp Vietsovpetro có cơ sở khoa học để chủ động vận hành các giếng khai thác dầu có biểu hiện áp suất giữa các cột ống chống một cách an toàn.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NGHIÊN CỨU, KHẢO SÁT VÀNH XUYẾN GIẾNG KHOAN VÀ ÁP SUẤT GIỮA CÁC CỘT ỐNG CHỐNG

Tạp chí

Số 54 CĐ KKT

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật