Phương pháp tính thể tích khối địa hình theo lưới tam giác

Số 44 [ Tháng 10- Năm 2013]

Nội dung bài báo trình bày giải pháp tính thể tích khối địa hình thông qua mô hình số dạng lưới tam giác (TIN) của bề mặt địa hình thời điểm đầu kỳ và cuối kỳ. Trong đó sử dụng các thuật toán tam giác hóa bề mặt địa hình; nội suy độ cao điểm trên mô hình số; biên tập, trình bày kết quả tính toán từng tam giác địa hình và tổng hợp kết quả tính trực quan trên Excel. Tác giả đã xây dựng một chương trình phần mềm thực hiện các bước tính toán và tiến hành thực nghiệm với dữ liệu cụ thể để đánh giá so sánh.

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Phương pháp tính thể tích khối địa hình theo lưới tam giác

Tạp chí

Số 44

Chuyên mục

Công nghệ Thông tin

Từ khóa

Công nghệ Thông tin

Bài báo nổi bật