Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dữ liệu thông tin địa chất khoáng sản tỉnh gia lai

Số 44 [ Tháng 10- Năm 2013]

Bài báo giới thiệu giải pháp ứng dụng Công nghệ Thông tin để nâng cao hiệu quả công tác quản lý dữ liệu thông tin địa chất khoáng sản tỉnh Gia Lai. Nội dung chính của giải pháp là xây dựng hệ thống phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu thông tin địa chất khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Các nguyên tắc và cơ sở chính để xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu thông tin khoáng sản đó là sự kết hợp và ứng dụng Công nghệ Thông tin để chuẩn hóa quy trình quản lý theo quy chuẩn của Bộ Khoa học và Công nghệ cũng như các quy định của nhà nước, của tỉnh Gia Lai về quản lý mỏ - khoáng sản một cách chặt chẽ. Việc nghiên cứu xây dựng hệ thống phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu thông tin địa chất khoáng sản tỉnh Gia Lai là sự kết hợp công nghệ hiện đại của hai lĩnh vực Địa chất và Công nghệ Thông tin, là sự phối hợp chặt chẽ thông tin hai chiều giữa Cơ sở dữ liệu thông tin và Cơ sở dữ liệu bản đồ của các mỏ khoáng sản

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dữ liệu thông tin địa chất khoáng sản tỉnh gia lai

Tạp chí

Số 44

Chuyên mục

Công nghệ Thông tin

Từ khóa

Công nghệ Thông tin

Bài báo nổi bật