NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN THIÊN SUẤT LIỀU BỨC XẠ GAMMA, NỒNG ĐỘ KHÍ PHÓNG XẠ THEO THỜI GIAN TẠI KHU VỰC MỎ ĐẤT HIẾM NẬM XE

Số 54 CĐ ĐVL [ Tháng 04- Năm 2016]

Bài báo nghiên cứu đặc điểm biến thiên suất liều bức xạ gamma và nồng độ khí phóng xạ theo thời gian tại trạm quan trắc môi trường phóng xạ mỏ đất hiếm Nậm Xe. Bằng phương pháp xử lý thống kê toán học, đã xác định được giá trị đặc trưng của suất liều gamma, nồng độ khí phóng xạ theo từng quý và từng năm tại trạm quan trắc. Kết quả nghiên cứu giúp việc đưa ra các số hiệu chỉnh sự biến thiên ngày đêm và giá trị trung bình hằng năm của nồng độ khí phóng xạ và suất liều gamma khi tính các giá trị liều hiệu dụng và liều tương đương bức xạ trung bình hàng năm. Đối với kết quả khảo sát môi trường phóng xạ của đề tài trong quý II năm 2012 tại trạm quan trắc môi trường phóng xạ QT01 Nậm Xe lần lượt như sau: nồng độ Rn được nhận với số hiệu chỉnh 1,67, còn nồng độ Thoron được nhân với số hiệu chỉnh 1,98.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN THIÊN SUẤT LIỀU BỨC XẠ GAMMA, NỒNG ĐỘ KHÍ PHÓNG XẠ THEO THỜI GIAN TẠI KHU VỰC MỎ ĐẤT HIẾM NẬM XE

Tạp chí

Số 54 CĐ ĐVL

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật