Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp chuyền độ cao qua giếng đứng xuống hầm bằng toàn đạc điện tử

Số 44 [ Tháng 10- Năm 2013]

Nội dung của bài báo trình bày nguyên lý và khả năng của phương pháp chuyền độ cao qua giếng đứng xuống hầm bằng máy toàn đạc điện tử. Trong nội dung bài báo còn đưa ra kết quả đo thực nghiệm khi áp dụng một số giải pháp kỹ thuật chuyên dụng để truyền độ cao qua giếng đứng xuống hầm bằng máy toàn đạc điện tử.

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp chuyền độ cao qua giếng đứng xuống hầm bằng toàn đạc điện tử

Tạp chí

Số 44

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật