NGHIÊN CỨU VẬN TỐC TRUYỀN SÓNG CỦA TRẦM TÍCH CHỨA GAS HYDRAT VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÔNG TÁC TÌM KIẾM THĂM DÒ

Số 54 CĐ ĐVL [ Tháng 04- Năm 2016]

Phương pháp địa chấn là một phương pháp chủ đạo nghiên cứu Gas hydrat (GH). Tại Việt Nam, trong khi các phương pháp địa vật lý, địa chất khác địa chấn chưa cung cấp được thông tin một cách định lượng về tiềm năng GH thì việc khai thác các tham số từ phương pháp địa chấn là một việc cần thiết và cấp bách. Vận tốc truyền sóng trong môi trường chứa GH là một trong những thông tin có giá trị được khai thác từ tài liệu này. Trong khuôn khổ của bài báo, các yếu tố ảnh hưởng đến vận tốc và việc lựa chọn phương pháp xây dựng mô hình vận tốc cho trầm tích chứa GH trong điều kiện Việt Nam đã được nghiên cứu. Kết quả chỉ ra cấu trúc thạch học ảnh hưởng lớn đến vận tốc, mặc dù GH chiếm vị trí trong các lỗ rỗng nhưng khi tính các modul đàn hồi thì nó lại đóng vai trò như xương đá. Ngoài ra, độ rỗng, hệ số Biot, yếu tố độ sâu của tầng GH so với đáy biển, độ sâu nước, thành phần cát sét cũng làm thay đổi vận tốc truyền sóng trong trầm tích. Nghiên cứu này cũng đã chỉ ra khả năng ứng dụng thuộc tính AVO để nghiên cứu trầm tích chứa GH.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NGHIÊN CỨU VẬN TỐC TRUYỀN SÓNG CỦA TRẦM TÍCH CHỨA GAS HYDRAT VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÔNG TÁC TÌM KIẾM THĂM DÒ

Tạp chí

Số 54 CĐ ĐVL

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật