MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CHÍNH CỦA MÔI TRƯỜNG VÀ TƯỚNG TRẦM TÍCH CỦA BỒN TRŨNG CỬU LONG

Số 54 CĐ ĐVL [ Tháng 04- Năm 2016]

Các quá trình trầm tích liên quan chặt chẽ giữa không gian trầm tích với vật liệu trầm tích đổ vào và được kiểm soát bởi mực nước biển toàn cầu, các hoạt động kiến tạo. Bồn trũng Cửu Long là một bồn trũng tách giãn (rift) lục địa điển hình, các hoạt động kiến tạo tách giãn là yếu tố chính dẫn đến thay đổi mối tương quan giữa không gian trầm tích và vật liệu trầm tích đổ vào. Địa tầng trầm tích của quá trình đồng tách giãn (syn-rift) có thể chia làm ba giai đoạn: giai đoạn khởi tạo (initiation-rift) tuổi Cuối Eocene và Oligocene Sớm có môi trường trầm tích là các quạt bồi tích, bồi tích kết dải lẫn trầm tích sét trong môi trường hồ nông; giai đoạn cao trào (climax-rift) có tuổi Oligocene Trung, có môi trường trầm tích chủ yếu là sét trầm tích hồ sâu giàu vật chất hữu cơ xen lẫn các lớp cát mỏng trong quá trình ngập lụt; giai đoạn bình ổn (waning rift) có tuổi Oligocene Cuối và Miocene Sớm có môi trường trầm tích chủ yếu là ven hồ, quạt châu thổ, sông, xen lẫn trầm tích sét trong môi trường hồ nông.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CHÍNH CỦA MÔI TRƯỜNG VÀ TƯỚNG TRẦM TÍCH CỦA BỒN TRŨNG CỬU LONG

Tạp chí

Số 54 CĐ ĐVL

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật