ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TẠP CHÍ KHOA HỌC KỸ THUẬT MỎ - ĐỊA CHẤT

Số 53 [ Tháng 01- Năm 2016]

Bài báo giới thiệu giải pháp ứng dụng Công nghệ Thông tin và hệ thống tiện ích của Internet, tự động hóa một số bước trong quy trình quản lý tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất. Nội dung chính của giải pháp là xây dựng hệ thống Website tự động hóa các khâu quản lý Tạp chí như: quá trình nộp bài của tác giả, mời đọc phản biện, theo dõi quá trình xử lý một công trình từ khi gửi đăng cho đến lúc bài được nhận đăng và các số của tập chí. Website quản lý toàn bộ tài nguyên về cơ sở dữ liệu liên quan đến Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất. Việc nghiên cứu xây dựng hệ thống phần mềm website Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất nhằm từng bước hiện đại hóa quá trình quản lý của Nhà trường trong thời kỳ hội nhập quốc tế, tạo môi trường trao đổi giữa các nhà khoa học và tận dụng tối đa nguồn tài liệu quý.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TẠP CHÍ KHOA HỌC KỸ THUẬT MỎ - ĐỊA CHẤT

Tạp chí

Số 53

Chuyên mục

Công nghệ Thông tin

Từ khóa

Công nghệ Thông tin

Bài báo nổi bật