XÁC ĐỊNH ĐỘ CAO GEOID VÀ DỊ THƯỜNG TRỌNG LỰCTỪ CÁC HỆ SỐ HÀM ĐIỀU HÒA CẦU

Số 53 [ Tháng 01- Năm 2016]

Bài báo trình bày chi tiết các công thức toán học, để tính độ cao geoid và dị thường trọng lực trên cơ sở sử dụng các hệ số hàm điều hòa cầu của các mô hình thế trọng trường và được lập thành chương trình máy tính Geomat2015 bằng ngôn ngữ lập trình Matlab. Các tính toán thực nghiệm được thực hiện với các hệ số hàm điều hòa cầu của mô hình thế trọng trường toàn cầu EGM2008 và vùng thực nghiệm là trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ - Việt Nam được biểu diễn ở dạng lưới ô vuông có kích thước (6’ x 6’) với 874 điểm lưới. Kết quả tính toán được so sánh với kết quả được cung cấp bởi tổ chức The International Centre for Global Earth Models (ICGEM) cho thấy sự đúng đắn của kết quả tính toán với các thống kê: độ lệch lớn nhất, nhỏ nhất và độ lệch chuẩn đạt được của độ cao geoid tương ứng là 0,0082m; -0,0030m và ±0,0015m và của dị thường trọng lực tương ứng là 0,0588mgal; -0,2607 mgal và ±0,0264mgal.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

XÁC ĐỊNH ĐỘ CAO GEOID VÀ DỊ THƯỜNG TRỌNG LỰCTỪ CÁC HỆ SỐ HÀM ĐIỀU HÒA CẦU

Tạp chí

Số 53

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật