ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆN TƯỢNG NGƯNG TỤ CONDENSATE ĐẾN KHẢ NĂNG CHO DÒNG CỦA GIẾNG KHAI THÁC KHÍ

Số 53 [ Tháng 01- Năm 2016]

Bài báo trình bày những nghiên cứu, phân tích sự ảnh hưởng của hiện tượng ngưng tụ condensate đến khả năng cho dòng của giếng khai thác. Trong đó chỉ ra những ảnh hưởng của nồng độ condensate, độ thấm pha, sức căng bề mặt, tỷ số độ nhớt khí so với độ nhớt condensate, phân bố kích thước lỗ rỗng… đến khả năng di chuyển của dòng sản phẩm. Kết quả cho thấy rằng đối với những vỉa có tính chất thấm chứa kém thì sự ảnh hưởng của các yếu tố trên càng lớn.

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆN TƯỢNG NGƯNG TỤ CONDENSATE ĐẾN KHẢ NĂNG CHO DÒNG CỦA GIẾNG KHAI THÁC KHÍ

Tạp chí

Số 53

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật