Hệ tọa độ vuông góc không gian địa diện chân trời và ứng dụng trong trắc địa công trình

Số 44 [ Tháng 10- Năm 2013]

Hệ tọa độ vuông góc không gian địa diện chân trời (sau đây gọi tắt là Hệ tọa độ địa diện chân trời) có nhiều đặc điểm rất thuận lợi trong việc thành lập các mạng lưới Trắc địa công trình (TĐCT) cũng như trong nghiên cứu các biến cố của công trình khi đo bằng công nghệ GPS. Nội dung bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu về hệ tọa độ địa diện chân trời và khả năng ứng dụng nó trong một số dạng công tác TĐCT ở nước ta khi đo bằng công nghệ GPS. Trên cơ sở đó, rút ra những kết luận và kiến nghị cần thiết

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Hệ tọa độ vuông góc không gian địa diện chân trời và ứng dụng trong trắc địa công trình

Tạp chí

Số 44

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật