ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ THI ĐUA KHEN THƯỞNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

Số 52 [ Tháng 10- Năm 2015]

Bài báo giới thiệu thực trạng công tác quản lý thi đua khen thưởng (TĐKT) Trường Đại học Mỏ - Địa chất và đề xuất giải pháp ứng dụng Công nghệ Thông tin (CNTT) nhằm đổi mới công tác quản lý thi đua khen thưởng tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Nội dung chính của giải pháp là xây dựng modul phần mềm quản lý thi đua khen thưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất trên nền web. Phần mềm được thiết kế bằng ngôn ngữ lập trình ASP.NET và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server dựa trên nguyên tắc thiết kế dữ liệu tập trung, giao dịch phân tán. Phần mềm thiết kế thực hiện được các chức năng: quản trị hệ thống, quản lý danh mục, quản lý thành tích thi đua khen thưởng, tra cứu thông tin thi đua khen thưởng theo các tiêu chí khác nhau và thực hiện báo cáo, thống kê thành tích thi đua khen thưởng theo cá nhân, theo đơn vị

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ THI ĐUA KHEN THƯỞNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

Tạp chí

Số 52

Chuyên mục

Thông tin Khoa học

Từ khóa

Thông tin Khoa học

Bài báo nổi bật