PHƯƠNG PHÁP LOẠI BỎ THÀNH PHẦN ĐỊA HÌNH ĐỘNG LỰC HỌC TRONG SỐ LIỆU ĐO CAO VỆ TINH TRÊN BIỂN ĐÔNG

Số 52 [ Tháng 10- Năm 2015]

Đo cao vệ tinh xác định được độ cao mặt biển so với ellipsoid. Trong độ cao này chứa độ cao geoid, địa hình mặt biển trung bình động học và địa hình động lực học. Để loại bỏ thành phần địa hình động lực học từ số liệu đo cao vệ tinh thì kỹ thuật bình sai giao cắt được áp dụng theo các bước: Xác định vị trí điểm giao cắt; Mô hình hóa độ cao địa hình động lực học bằng các tham số độ nghiêng và độ lệch; Bình sai giao cắt để xác định các tham số mô hình. Các tính toán thực nghiệm được thực hiện trên Biển Đông với số liệu của vệ tinh đo cao ENVISAT chu kỳ 81. Kết quả thực nghiệm cho thấy kỹ thuật bình sai giao cắt đã loại bỏ được thành phần độ cao địa hình động lực học trong số liệu đo cao vệ tinh

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

PHƯƠNG PHÁP LOẠI BỎ THÀNH PHẦN ĐỊA HÌNH ĐỘNG LỰC HỌC TRONG SỐ LIỆU ĐO CAO VỆ TINH TRÊN BIỂN ĐÔNG

Tạp chí

Số 52

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật