NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP HIỆU CHỈNH HIỆU ỨNG XA-GẦN NGUỒN PHÁT SÓNG CỦA TƯ LIỆU VIỄN THÁM SIÊU CAO TẦN

Số 52 [ Tháng 10- Năm 2015]

Nguyên lý thu nhận của vệ tinh siêu cao tần là nguyên lý thu nhận cạnh sườn. Do đó, tư liệu viễn thám siêu cao tần sẽ bị ảnh hưởng của hiệu ứng xa-gần nguồn phát sóng. Về lý thuyết có thể hiệu chỉnh hiệu ứng xa-gần bằng cách tính chuyển về giá trị sigma nought ( ). Nhưng trên thực tế, các dữ liệu ảnh SAR chế độ chụp rộng khi tính chuyển về vẫn tồn tại hiệu ứng xa-gần nguồn phát sóng, đặc biệt đối với các tư liệu ảnh thu nhận trên biển. Hiệu ứng này gây khó khăn cho việc tự động giải đoán các đối tượng tại các vùng khác nhau trên ảnh SAR. Trong nội dung bài báo, các tác giả trình bày kết quả phân tích sự khác biệt về giá trị độ xám trên mặt cắt tán xạ vuông góc với tuyến bay trên ảnh SAR đối với khu vực trên đất liền và trên biển. Dựa trên những kết quả phân tích và thử nghiệm, các tác giả đề xuất phương pháp hiệu chỉnh hiệu ứng xa-gần nguồn phát sóng của tư liệu ảnh SAR. Tư liệu thử nghiệm trong bài báo là tư liệu Sentinel-1 và tư liệu EnviSAT ASAR và ALOS/PALSAR

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP HIỆU CHỈNH HIỆU ỨNG XA-GẦN NGUỒN PHÁT SÓNG CỦA TƯ LIỆU VIỄN THÁM SIÊU CAO TẦN

Tạp chí

Số 52

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật