NGHIÊN CỨU TUYỂN LẠI THAN TRUNG GIAN BÀN ĐÃI KHÍ THUỘC MỎ THAN MẠO KHÊ

Số 51 [ Tháng 07- Năm 2015]

Hiện nay Mỏ than Mạo Khê đang tồn đọng một lượng lớn than trung gian của bàn đãi môi trường khí. Lượng than tồn đọng này chiếm nhiều mặt bằng nhà máy tuyển, làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty và làm tăng ô nhiễm môi trường xung quanh. Nội dung bài báo đã trình bày một số tính chất của loại than này bao gồm: Thành phần độ hạt, thành phần tỷ trọng, tính khả tuyển và độ tro của than. Từ kết quả phân tích mẫu, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thí nghiệm tuyển than cấp hạt 3 – 22 mm trên máy lắng lưới chuyển động, cấp hạt 0,5 – 3 mm trên máy tuyển tầng sôi và cấp hạt nhỏ hơn 0,5 mm trên máy tuyển nổi. Từ các kết quả thí nghiệm tuyển, đã đưa ra hai phương án tuyển loại than trung gian bàn đãi khí như sau: Khi tuyển than cỡ hạt >0,5 mm, cho phép lấy ra 62,91 % than sạch có độ tro thuộc loại than cám 5 MK và đá thải có độ tro trên 77 %; khi tuyển toàn bộ than trung gian cho phép lấy ra 54,39 % than sạch có độ tro thuộc loại than cám 4b MK và đá thải có độ tro trên 78 %.

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NGHIÊN CỨU TUYỂN LẠI THAN TRUNG GIAN BÀN ĐÃI KHÍ THUỘC MỎ THAN MẠO KHÊ

Tạp chí

Số 51

Chuyên mục

Khai thác Mỏ & Xây dựng Công trình ngầm

Từ khóa

Khai thác Mỏ & Xây dựng Công trình ngầm

Bài báo nổi bật