ĐẶC ĐIỂM MỨC ĐỘ THÀNH ĐÁ VÀ TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA ĐẤT DÍNH TRẦM TÍCH ĐỆ TỨ PHÂN BỐ Ở VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ VIỆT NAM

Số 51 [ Tháng 07- Năm 2015]

Bài báo trình bày đặc điểm mức độ thành đá và tính chất cơ lý của đất dính trầm tích Đệ tứ phân bố ở ven biển đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam. Kết quả chỉ ra, đất dính thuộc trầm tích hệ tầng Lệ Chi, hệ tầng Hà Nội và hệ tầng Vĩnh Phúc đã được nén chặt. Đối với đất dính tuổi Holocen thuộc hệ tầng Hải Hưng và Thái Bình chủ yếu thuộc loại chưa nén chặt. Chỉ có đất nguồn gốc biển mQ23tb, mQ23hh2 bắt đầu được nén chặt.Tính chất cơ lý của trầm tích có quan hệ rõ rệt với mức độ thành đá, khi đất chưa nén chặt, khối lượng thể tích thấp, sức chịu tải và mô đun tổng biến dạng thấp và ngược lại.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

ĐẶC ĐIỂM MỨC ĐỘ THÀNH ĐÁ VÀ TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA ĐẤT DÍNH TRẦM TÍCH ĐỆ TỨ PHÂN BỐ Ở VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ VIỆT NAM

Tạp chí

Số 51

Chuyên mục

Địa chất - Khoáng sản

Từ khóa

Địa chất - Khoáng sản

Bài báo nổi bật