DỰ BÁO ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU – NƯỚC BIỂN DÂNG ĐẾN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRONG TRẦM TÍCH ĐỆ TỨ VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

Số 51 [ Tháng 07- Năm 2015]

Biến đổi khí hậu và nước biển dâng đang và sẽ ảnh hưởng đến con người và giới tự nhiên; nước dưới đất cũng chịu tác động mạnh của sự những biến đổi đó. Hiện nay có nhiều phương pháp tính toán, dự báo những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu -nước biển dâng đến nước dưới đất, đáng tin cậy nhất là phương pháp mô hình số. Trên cơ sở nghiên cứu đặc điểm Địa chất thuỷ văn vùng ven biển đồng bằng Bắc Bộ, các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng, tập thể tác giả đã xây dựng mô hình dự báo ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến nước dưới đất cho vùng ven biển đồng bằng Bắc Bộ. Mô hình dự báo được xây dựng bằng phần mềm cơ sở SEAWAT theo các kịch bản phát thải thấp, trung bình và cao. Kết quả dự báo cho thấy xu thế mặn nhạt biến đổi rất phức tạp, diện tích nước mặn tăng lên theo các năm và tăng lên theo mức độ phát thải khí nhà kính. Đối với tầng chứa nước Holocene, khu vực tỉnh Thái Bình và phía Đông bắc tỉnh Nam Định có diện tích nước mặn tăng mạnh hơn, đến năm 2100 diện tích nước mặn toàn vùng là 5.897,13km2 (kịch bản A2). Đối với tầng chứa nước Pleistocene, khu vực Đông nam vùng chịu ảnh hưởng mạnh nhất, biên mặn mở rộng, đến năm 2100 diện tích nước mặn là 4.896,56km2 (kịch bản A2).

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

DỰ BÁO ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU – NƯỚC BIỂN DÂNG ĐẾN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRONG TRẦM TÍCH ĐỆ TỨ VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

Tạp chí

Số 51

Chuyên mục

Địa chất - Khoáng sản

Từ khóa

Địa chất - Khoáng sản

Bài báo nổi bật