KHẢO SÁT MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ ĐIỂM GIAO CẮT TRONG XỬ LÝ SỐ LIỆU ĐO CAO VỆ TINH

Số 49 [ Tháng 01- Năm 2015]

Để xác định vị trí điểm giao cắt của các vết đo trong đo cao vệ tinh có thể sử dụng phương pháp mô phỏng đa thức bậc hai, phương pháp tọa độ không gian hoặc phương pháp trực tiếp. Đối với phương pháp mô phỏng đa thức bậc hai và phương pháp tọa độ không gian việc xác định vị trí điểm giao cắt được chia làm 2 bước: bước 1 xác định vị trí giao cắt gần đúng, bước 2 xác định vị trí giao cắt chính xác. Phương pháp trực tiếp cho phép xác định trực tiếp vị trí giao cắt chính xác mà không cần xác định vị trí gần đúng. Ở phương pháp mô phỏng đa thức bậc hai, tại khu vực Biển Đông có thể đổi chỗ giữa độ kinh và độ vĩ cho nhau trong công thức mô phỏng các vết đo. Các kết quả tính toán bằng các phương pháp được so sánh với nhau và so sánh với kết quả đã được kiểm chứng. Kết quả so sánh cho thấy phương pháp mô phỏng đa thức bậc hai là phương pháp tốt nhất, độ chính xác cao và tốc độ tính nhanh; phương pháp tọa độ không gian tìm ra tọa độ gần đúng bị sai lệch nhiều, cần có thêm thuật toán để xác định đúng 4 điểm lân cận của điểm giao cắt; phương pháp trực tiếp cho kết quả tính tốt nhưng có nhược điểm là thời gian tính lâu nếu khối lượng tính toán lớn

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

KHẢO SÁT MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ ĐIỂM GIAO CẮT TRONG XỬ LÝ SỐ LIỆU ĐO CAO VỆ TINH

Tạp chí

Số 49

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật