NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG SỰ PHỤ THUỘC TRỊ ĐO CẠNH VÀ PHƯƠNG VỊ GPS ĐẾN KẾT QUẢ BÌNH SAI HỖN HỢP VỚI LƯỚI MẶT ĐẤT

Số 49 [ Tháng 01- Năm 2015]

Trên cơ sở đã nghiên cứu lý thuyết và công thức chứng minh về mức độ ảnh hưởng của sự phụ thuộc vào phương vị và chiều dài cạnh được tính từ trị đo bằng công nghệ GPS vào kết quả bình sai hỗn hợp với mạng lưới trắc địa mặt đất, cùng những kết quả tính toán khảo sát thực nghiệm trên một số đồ hình thực tế rất đặc trưng, bài báo đó rút ra một số kết luận, đề xuất những giải pháp thực tế và kiến nghị cho công tác bình sai các mạng lưới hỗn hợp giữa trị đo GPS và trị đo mặt đất

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG SỰ PHỤ THUỘC TRỊ ĐO CẠNH VÀ PHƯƠNG VỊ GPS ĐẾN KẾT QUẢ BÌNH SAI HỖN HỢP VỚI LƯỚI MẶT ĐẤT

Tạp chí

Số 49

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật