XÁC ĐỊNH HỆ SỐ HỆ PHƯƠNG TRÌNH CHUẨN TRONG BÌNH SAI ĐIỀU KIỆN CẠNH, DIỆN TÍCH KHI HIỆU CHỈNH THỬA ĐẤT

Số 49 [ Tháng 01- Năm 2015]

Trong bài toán cập nhật biến động đất đai, một trong những biện pháp xử lý hiệu quả là sử dụng phương pháp bình sai điều kiện cạnh, diện tích. Bài báo trình bày phương pháp xác định trực tiếp các hệ số hệ phương trình chuẩn khi hiệu chỉnh thửa đất, với điều kiện cạnh, diện tích của một số thửa đất không đổi. Phương pháp này thể hiện rõ cấu trúc ma trận hệ phương trình chuẩn, là một trong những biện pháp làm giảm đáng kể thời gian tính toán, giảm dung lượng lưu trữ và giảm sai số làm tròn

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

XÁC ĐỊNH HỆ SỐ HỆ PHƯƠNG TRÌNH CHUẨN TRONG BÌNH SAI ĐIỀU KIỆN CẠNH, DIỆN TÍCH KHI HIỆU CHỈNH THỬA ĐẤT

Tạp chí

Số 49

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật