TÍNH TOÁN, PHÁT HIỆN VÀ LOẠI TRỪ CÁC TRỊ ĐO CÓ CHỨA SAI SỐ THÔ TRONG DỮ LIỆU ĐO TRỌNG LỰC BIỂN TRÊN KHU VỰC XUNG QUANH ĐẢO BẠCH LONG VĨ

Số 49 [ Tháng 01- Năm 2015]

Bài báo trình bày kết quả phát hiện trị đo có chứa sai số thô trong dữ liệu đo trọng lực biển khu vực Bạch Long Vĩ dựa trên phương pháp thống kê phần dư dị thường trọng lực xác định từ kết quả đo trực tiếp và giá trị tương ứng tính toán dựa vào nội suy thông qua các điểm lân cận (phương pháp 1) và tính toán sử dụng hệ số hàm điều hòa cầu chuẩn hóa đầy đủ của mô hình trọng trường toàn cầu EGM2008 (phương pháp 2). Cả hai phương pháp đều dựa vào kết quả thống kê phần dư, biểu đồ phân bố độ lệch và tiêu chuẩn ba lần độ lệch chuẩn. Theo đó, phương pháp 1 đã phát hiện được 48 điểm và phương pháp 2 phát hiện được 27 điểm trên tổng số 28152 điểm. Để đảm bảo độ tin cậy, chỉ những điểm được phát hiện đồng thời bởi cả hai phương pháp mới được coi là điểm có sai số thô và được loại trừ ra khỏi cơ sở dữ liệu. Kết quả là đã có 18 điểm được phát hiện bằng cả hai phương pháp, chiếm tỷ lệ 0,064%. Kết quả trên cho thấy số liệu đo trọng lực biển khu vực Bạch Long Vĩ có độ tin cậy cao

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

TÍNH TOÁN, PHÁT HIỆN VÀ LOẠI TRỪ CÁC TRỊ ĐO CÓ CHỨA SAI SỐ THÔ TRONG DỮ LIỆU ĐO TRỌNG LỰC BIỂN TRÊN KHU VỰC XUNG QUANH ĐẢO BẠCH LONG VĨ

Tạp chí

Số 49

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật