ĐÁNH GIÁ KINH TẾ CÁC PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN MỘT SỐ MỎ KHÍ CẬN BIÊN THUỘC BỂ NAM CÔN SƠN

Số 49 [ Tháng 01- Năm 2015]

Để đánh giá về khả năng phát triển các mỏ biên/tới hạn của bể Nam Côn Sơn, bài báo đã phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế cho các phương án phát triển mỏ. Đây là định hướng sơ bộ để lựa chọn, xác định các trường hợp phát triển tối ưu nhất của các mỏ và cụm mỏ dựa trên cơ sở quy hoạch tổng thể của khu vực và hệ thống hạ tầng sẵn có, nhằm tận thu tài nguyên và gia tăng sản lượng khí, tạo nguồn cung đáp ứng nhu cầu thị trường tăng. Dưới góc độ doanh nghiệp hiệu quả kinh tế được xét trên góc độ lợi ích tổng thể nên việc bù trừ lợi nhuận của từng mỏ vẫn được chấp nh

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

ĐÁNH GIÁ KINH TẾ CÁC PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN MỘT SỐ MỎ KHÍ CẬN BIÊN THUỘC BỂ NAM CÔN SƠN

Tạp chí

Số 49

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật