NGHIÊN CỨU CƠ SỞ XÁC ĐỊNH PHẢN ÁP BỀ MẶT TRONG CÔNG NGHỆ KHOAN KIỂM SOÁT ÁP SUẤT

Số 49 [ Tháng 01- Năm 2015]

Khoan kiểm soát áp suất là một công nghệ khoan có khả năng thích ứng được sử dụng để kiểm soát chính xác áp suất ở khoảng không vành xuyến dọc theo thành giếng khoan, tránh các phức tạp liên quan tới áp suất có thể xảy ra trong quá trình khoan như mất dung dịch, kẹt cần do chênh áp, sập lở thành giếng khoan, xuất hiện chất lưu vỉa xâm nhập vào giếng,.. Quá trình kiểm soát được thực hiện bởi việc điều chỉnh phản áp bề mặt từ miệng giếng, thông qua sử dụng hệ thống tuần hoàn dung dịch kín. Trong phạm vi bài báo, các tác giả trình bày cơ sở xác định phản áp bề mặt từ đó đưa ra phương pháp điều chỉnh thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả công nghệ khoan kiểm soát áp suất

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NGHIÊN CỨU CƠ SỞ XÁC ĐỊNH PHẢN ÁP BỀ MẶT TRONG CÔNG NGHỆ KHOAN KIỂM SOÁT ÁP SUẤT

Tạp chí

Số 49

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật