ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CHỈ TIÊU TỔNG HỢP GIS ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT TỈNH HÒA BÌNH

Số 48 [ Tháng 10- Năm 2014]

So sánh với phương pháp xác định chỉ tiêu tổng hợp bằng trọng số, phương pháp xác định chỉ tiêu tổng hợp từng thành phần ứng dụng trong xây dựng mô hình GIS đánh giá chất lượng môi trường có nhiều ưu điểm hơn. Bởi, việc sử dụng chỉ tiêu tổng hợp từng thành phần trên một mời giới hạn không gian và thời gian xác định sẽ cho phép xác định sự thay đổi của biến chất lượng môi trường ở các điểm khảo sát với thời gian xác định. Vì thế, kết quả không những phản ảnh được bức tranh tổng quát về hiện trạng môi trường ở khu vực nghiên cứu mà còn có thể mô phỏng và dự đoán sự thay đổi, nên tính hiệu quả về kinh tế sẽ cao hơn. Trong bài báo, tác giả sử dụng phương pháp đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường đất của tỉnh Hoà Bình dựa trên chỉ tiêu tổng hợp của 4 thành phần cơ bản của đất là chỉ số hữu cơ (OM), Nitơ, Kali và Phốtpho. Kết quả cho thấy, tình hình chất lượng đất của tỉnh Hoà Bình đang trong tình trạng đáng báo động về mức suy thoái, đặc biệt là khu vực bản thân đã nghèo dinh dưỡng (đá vội, đất ferralit).

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CHỈ TIÊU TỔNG HỢP GIS ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT TỈNH HÒA BÌNH

Tạp chí

Số 48

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật