SO SÁNH VIỆC THÀNH LẬP MÔ HÌNH SỐ ĐỊA HÌNH TỪ ẢNH RADAR KÊNH L VÀ KÊNH X

Số 48 [ Tháng 10- Năm 2014]

Bài báo trình bày lý thuyết và thực nghiệm để đánh giá sự ảnh hưởng của các yếu tố ngoại cảnh đến kết quả tạo giao thoa của cặp ảnh trong việc xây dựng mô hình số địa hình. Trong đó tác giả đã phân tích về ảnh hưởng của khí quyển và đặc tính ghi nhận ảnh của vệ tinh Radar trong tạo giao thoa. Với phần thực nghiệm tác giả sử dụng ảnh JERS1 kênh L và ảnh TerraSAR kênh X trong việc thành lập mô hình số địa hình khu vực Hà Nội. Kết quả được so sánh với điểm độ cao trên bản đồ địa hình để thấy được ảnh hưởng của sự tán xạ tới giá trị độ cao nội suy từ 2 cặp ảnh này.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

SO SÁNH VIỆC THÀNH LẬP MÔ HÌNH SỐ ĐỊA HÌNH TỪ ẢNH RADAR KÊNH L VÀ KÊNH X

Tạp chí

Số 48

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật