ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ HỢP LÝ NỀN ĐƯỜNG PHÂN BỐ ĐẤT YẾU amQ22-3 Ở CÁC TỈNH VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Số 50 [ Tháng 04- Năm 2015]

Đất yếu amQ22-3 ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có phạm vi phân bố, chiều dày, thành phần (nhiễm mặn, phèn, hữu cơ…) và tính chất cơ lý biến đổi rất phức tạp đã ảnh hưởng đến việc lựa chọn các giải pháp xử lý nền đường. Đặc điểm biến đổi không gian và tính chất xây dựng của đất được điển hình hóa thành 2 kiểu và 5 phụ kiểu cấu trúc nền. Đây là cơ sở khoa học để đề xuất các giải pháp cải tạo nền đường thích hợp. Kết hợp với kết quả dự báo về thời gian cố kết, độ lún từ biến, chiều cao nền đắp ổn định của nền đường, sẽ kiến nghị được các giải pháp xử lý hợp lý nền đường phân bố đất yếu amQ22-3 ở các tỉnh ven biển ĐBSCL.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ HỢP LÝ NỀN ĐƯỜNG PHÂN BỐ ĐẤT YẾU amQ22-3 Ở CÁC TỈNH VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Tạp chí

Số 50

Chuyên mục

Địa chất - Khoáng sản

Từ khóa

Địa chất - Khoáng sản

Bài báo nổi bật