NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ ÁP SUẤT TỚI SỰ PHÁT TRIỂN ĐỘ HYDRAT HÓA VÀ TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA ĐÁ XI MĂNG GIẾNG KHOAN

Số 50 [ Tháng 04- Năm 2015]

Ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất đến sự phát triển độ hydrat hóa và tính chất cơ học của xi măng giếng khoan được nghiên cứu bằng thực nghiệm và lý thuyết. Các mô hình đã được công bố chủ yếu dựa trên lý thuyết tạo mầm và tăng trưởng trên bề mặt, được phát triển đầu tiên bởi Cahn (1956). Do vậy, bài báo trình bày một mô hình bán thực nghiệm về sự phát triển của xi măng, có tính toán đến các yếu tố nhiệt độ và áp suất. Mô hình cho phép tính toán độ hydrat hóa hoặc tính chất cơ học của xi măng ở một thời điểm bất kì từ giai đoạn ngưng kết đến giai đoạn ổn định. Mô hình đơn giản và có tính ứng dụng cao trong ngành dầu khí.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ ÁP SUẤT TỚI SỰ PHÁT TRIỂN ĐỘ HYDRAT HÓA VÀ TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA ĐÁ XI MĂNG GIẾNG KHOAN

Tạp chí

Số 50

Chuyên mục

Từ khóa

Bài báo nổi bật