NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ CHỈ TIÊU TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÙNG TÂY NGUYÊN

Số 47 [ Tháng 07- Năm 2014]

Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu xác lập hệ thống các chỉ tiêu quản lý tài nguyên môi trường nhằm xây dựng một hệ cơ sở dữ liệu (CSDL) quản lý thống nhất cho các tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên. Đồng thời cũng cung cấp thông tin quản lý tài nguyên môi trường phục vụ cho các cấp lãnh đạo, quản lý của địa phương và cộng đồng. Hệ CSDL quản lý các chỉ tiêu tài nguyên môi trường được xây dựng trên cơ sở ứng dụng công nghệ Web-GIS trong quản lý, lưu trữ, cung cấp thông tin quản lý và được thể hiện tại địa chỉ http://tnmt.tvcchn.com

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ CHỈ TIÊU TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÙNG TÂY NGUYÊN

Tạp chí

Số 47

Chuyên mục

Thông tin Khoa học

Từ khóa

Thông tin Khoa học

Bài báo nổi bật