NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHÁY MỎ VÀ KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG

Số 47 [ Tháng 07- Năm 2014]

Nội dung bài báo chủ yếu phân tích quá trình tự cháy của than, những nguyên nhân, những ảnh hưởng đến môi trường và tổn thất than trong quá trình xẩy ra sự cố cháy mỏ. Đưa ra những phương pháp khống chế đám cháy cũng như phân tích những khó khăn gặp phải trong quá trình thi công chống cháy của các mỏ ở các nước trên thế giới, đồng thời có những dự báo khả năng có thể xảy ra cháy mỏ nhằm nâng cao mức độ an toàn và bảo vệ nguồn tài nguyên trong quá trình khai thác mỏ

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHÁY MỎ VÀ KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG

Tạp chí

Số 47

Chuyên mục

Thông tin Khoa học

Từ khóa

Thông tin Khoa học

Bài báo nổi bật