ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG ĐIỆN ÁP TRONG LƯỚI 6KV MỎ LỘ THIÊN BẰNG MÔ HÌNH MATLAB SIMULINK

Số 47 [ Tháng 07- Năm 2014]

Bài báo đã giới thiệu tổng quan về một số chỉ tiêu chất lượng điện áp ở Việt Nam và trên thế giới. Để phân tích đánh giá những chỉ tiêu chất lượng điện áp này cần tiến hành mô phỏng các phần tử của hệ thống điện trung áp 6kV ở các mỏ lộ thiên trong môi trường Matlab. Từ những phương trình toán học biểu diễn quan hệ điện từ của đường dây, biểu diễn điện áp roto và stato của các động cơ điện ở hệ trục dq0… các mô hình mô phỏng của các phần tử chính của lưới điện 6kV như đường dây trên không, cáp điện, các máy biến áp, các động cơ cao áp đã được xây dựng. Những mô phỏng này được ứng dụng để đánh giá về một số chỉ tiêu chất lượng điện áp chính ở trạng thái ổn định như: độ lệch điện áp, sóng hài dòng điện…; so sánh với các tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam để rút ra những nhận xét xác đáng đối với lưới điện 6kV các mỏ lộ thiên Quảng Ninh

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG ĐIỆN ÁP TRONG LƯỚI 6KV MỎ LỘ THIÊN BẰNG MÔ HÌNH MATLAB SIMULINK

Tạp chí

Số 47

Chuyên mục

Cơ điện Mỏ

Từ khóa

Cơ điện Mỏ

Bài báo nổi bật