NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI NHIỄU MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ XỬ LÝ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU ĐỊA CHẤN TỰ NHIÊN

Số 47 [ Tháng 07- Năm 2014]

Bài báo giới thiệu, xử lý và phân tích các loại nhiễu địa chấn đặc biệt là nhiễu vi địa chấn trong quá trình xử lý số liệu động đất. Từ các kết quả phân tích đã đưa ra những đánh giá ảnh hưởng của nhiễu do sóng biển có chu kỳ (1- 20)s đối với các trạm địa chấn đặt gần bờ biển và nhiễu do hoạt động của con người có chu kỳ nhỏ hơn 1s đối với các trạm đặt gần nơi dân cư sinh sống. Bài báo cũng nêu nên tính cấp thiết của việc nghiên cứu động đất trên lãnh thổ Việt Nam trên cơ sở đề tài hợp tác giữa Trường Đại học Mỏ Địa chất và Trường Đại học Đồng Tế Thượng Hải, lắp đặt trạm, vận hành, xử lý số liệu động đất tự nhiên

Bài báo liên quan
Tác giả
  • LÊ KHÁNH PHỒN,Trường Đại học Mỏ - Địa chất
  • TRẦN DANH HÙNG,Trường Đại học Mỏ - Địa chất
  • LÊ BÁ MẠNH,Trường Đại học Đồng Tế, Thượng Hải, Trung Quốc
  • TING YANG,Trường Đại học Đồng Tế, Thượng Hải, Trung Quốc
  • MEI XUE,Trường Đại học Đồng Tế, Thượng Hải, Trung Quốc
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI NHIỄU MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ XỬ LÝ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU ĐỊA CHẤN TỰ NHIÊN

Tạp chí

Số 47

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật