NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG TRỊ SỐ LƯU TRƯỜNG DÒNG CHẢY ĐÁY GIẾNG CỦA CHOÒNG KHOAN PDC CÓ VÒI PHUN ĐỊNH HƯỚNG

Số 47 [ Tháng 07- Năm 2014]

Để phân tích ảnh hưởng của vòi phun định hướng (directional nozzle) đến lưu trường dòng chảy đáy giếng, ta sử dụng phần mềm CAD kết hợp với phần mềm Gambit để thiết kế mô hình choòng khoan PDC có vòi phun định hướng, sau đó sử dụng phần mềm Mô hình hóa dòng chảy Fluent tiến hành mô phỏng đặc tính lưu trường dòng chảy dưới đáy giếng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, với kết cấu của vòi phun định hướng đã phát huy tối đa tác dụng năng lượng thủy lực của hai dòng phun trong quá trình rửa sạch đáy giếng và hạn chế sự hình thành lớp bùn bao bề mặt choòng khoan PDC nhằm nâng cao tốc độ cơ học khoan

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG TRỊ SỐ LƯU TRƯỜNG DÒNG CHẢY ĐÁY GIẾNG CỦA CHOÒNG KHOAN PDC CÓ VÒI PHUN ĐỊNH HƯỚNG

Tạp chí

Số 47

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật