ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

Số 43 [ Tháng 07- Năm 2013]

Bài báo giới thiệu về thực trạng công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phân tích những khó khăn, vướng mắc của công tác quản lý hiện tại và đề xuất giải pháp ứng dụng Công nghệ Thông tin nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên. Nội dung chính của giải pháp là phát triển một phần mềm quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Việt Nam, triển khai dưới dạng ứng dụng web, sử dụng công nghệ ASP.NET4.0 và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2008. Phần mềm được xây dựng với nguyên tắc thiết kế: dữ liệu tập trung, giao dịch phân tán

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

Tạp chí

Số 43

Chuyên mục

Công nghệ Thông tin

Từ khóa

Công nghệ Thông tin

Bài báo nổi bật