KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ TUỔI ĐỒNG VỊ U-Pb ZIRCON CÁC THÀNH TẠO LECOGRANIT KHU VỰC THÁC BẠC SA PA, LÀO CAI

Số 43 [ Tháng 07- Năm 2013]

Khu vực Tây Bắc Việt Nam là nơi kết hợp của nhiều vi lục địa Đông Dương, Việt-Trung và Sibumasu. Đây là khu vực rộng lớn có lịch sử tiến hóa lâu dài và phức tạp, ghi nhận nhiều sự kiện địa chất, magma, kiến tạo và gắn liền với các khoáng sản có giá trị. Trong khuôn khổ của bài báo này chúng tôi công bố về tuổi của một loại granit sáng màu (leucogranit) phân bố dạng mạch và diện tích phân bố không lớn, chúng có quan hệ xuyên cắt các thành tạo Yê Yên Sun (tuổi Permi-Trias). Trên bình đồ cấu trúc đới Phan Si Pan, leucogranit phân bố tại khu vực Thác Bạc và nhiều vị trí khác, các thành tạo này trước kia xếp vào phức hệ Yê Yên Sun. Phân tích tuổi đồng vị U-Pb zircon trong đá lecogranit khu vực Thác Bạc Sa Pa, Lào Cai (mẫu V0847-2) bằng phương pháp LA- ICP-MS cho kết quả tập trung tại 31,020,60 triệu năm (tr.n). Kết quả này phù hợp với các kết quả mới được công bố gần đây của các tác giả khác về tuổi U-Pb zircon các thành tạo granitoid Kainozoi đới Phan Si Pan, ghi nhận một pha magma kiến tạo hoạt động vào giai đoạn Paleogen

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ TUỔI ĐỒNG VỊ U-Pb ZIRCON CÁC THÀNH TẠO LECOGRANIT KHU VỰC THÁC BẠC SA PA, LÀO CAI

Tạp chí

Số 43

Chuyên mục

Địa chất - Khoáng sản & Môi trường

Từ khóa

Địa chất - Khoáng sản & Môi trường

Bài báo nổi bật